Regulamin

 

I. Postanowienia Ogólne.

 

1. Serwis internetowy GADIP, dostępny pod adresem www.gadip.com.pl („Serwis”), został opracowany i udostępniony w sieci internetowej w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej, korzystającym z niniejszego serwisu („Użytkownicy”) informacji dotyczących produktów oferowanych przez firmę P.U.H. GADiP, a także innych informacji, nie związanych bezpośrednio z produktami oferowanymi przez firmę P.U.H. GADiP. Serwis stanowi wyłączną własność P.U.H. GADiP. P.U.H. GADiP zastrzega sobie prawo modyfikacji właściwości serwisu internetowego w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 

2. Warunki korzystania z Serwisu określone są w niniejszym regulaminie, a Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu zapoznali się z niniejszym regulaminem wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

 

II. Prawa autorskie.


1. Cała zawartość Serwisu, a w szczególności teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.


2. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w granicach określonych w niniejszym regulaminie i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych w Serwisie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa. Naruszenie przez Użytkownika praw autorskich rodzi odpowiedzialność cywilnoprawną oraz karną wynikającą z przepisów powyżej wskazanej ustawy.


3. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne i inne dostępne w Serwisie dokumenty stanowią chronioną prawem własność P.U.H. GADiP lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa.


4. Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Serwisu lub dostępnych w Serwisie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu – P.U.H. GADiP.


III. Ograniczenie odpowiedzialności.

 

1. Dostępne w Serwisie informacje i zasoby zostały zebrane i/lub opracowane oraz opublikowane przez firmę P.U.H. GADiP w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. P.U.H. GADiP nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych w Serwisie informacji i zasobów.

 

2. Prezentowane na stronie internetowej www.gadip.com.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 wskazanej powyżej ustawy.

 

 

 

2.    Prezentowane na stronie internetowej www.gadip.com.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 wskazanej powyżej ustawy.


3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Firma P.U.H. GADiP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z Serwisu poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działania Użytkownika Serwisu, w szczególności za szkody będące następstwem wykorzystania informacji, dokumentów i innych zasobów udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek sposób i/lub będące następstwem przerw w dostępie do Serwisu, wstrzymania udostępniania Serwisu w sieci internetowej, wadliwego działania Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciwko firmie P.U.H. GADiP, powstałe w związku z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z regulaminem.

 

IV. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 

1. Użytkownik korzystający z umieszczonych w Serwisie formularzy, poczty elektronicznej i przekazujący tą drogą informacje właścicielowi Serwisu, tj. P.U.H. GADiP  oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (adresu e-mail) przez P.U.H. GADiP.

 

2. Użytkownik ma prawo dostępu do gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, ich zmiany lub żądania usunięcia.

 

3. P.U.H. GADiP gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających Użytkowników na stronach Serwisu, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


4. Użytkownicy przesyłający za pośrednictwem Serwisu komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że te komentarze, uwagi i sugestie traktowane będą przez P.U.H. GADiP jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez P.U.H. GADiP z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.


5. Użytkownicy przesyłający za pośrednictwem Serwisu komentarze, uwagi i sugestie wyrażają tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

V. Postanowienia końcowe.

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.gadip.com.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.


2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Natychmiastowa produkcja

Zamów wycenę bramy

Wybierz rodzaj bramy:
Nasi partnerzy
Kolejny adres
 • P.U.H GADiP
  ul.Graniczna 19a
  05-410 Józefów

 • NOVA Technologie Obiektowe
  Oddział Lublin

  ul.Kunickiego 59
  20-412 Lublin